Om Foreningen » Vedtægter


Vedtægter for Alderslyst Gymnastikforening

 

 

§1 Foreningens navn er Alderslyst Gymnastikforening.


§2 Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke gymnastik, boldspil og anden idræt.

Desuden ardejdes i foreningen målrettet med målgruppen "kvinder af anden etnisk baggrund end dansk".
Arbejdet foregår på to niveauer, - et aktivitets-niveau og et organiserings-niveau.

§3 Foreningen tilsluttes DGI og derigennem De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger samt DGF.

§4 Som medlem kan optages enhver, der vil godkende og rette sig efter foreningens vedtægter.

Bestyrelsen kan nægte optagelse eller udelukke medlemmer, såfremt der findes særlig anledning dertil.

§5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel i de lokale dagblade. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år.

§6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 

a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning
c) Regnskab
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer
e) Valg af suppleanter
f) Valg af revisorer
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.


§7 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for to år, således at der skiftevis afgår tre og to bestyrelsesmedlemmer. Der vælges to suppleanter hvert år og to revisorer for to år, således at en er på valg hvert år.


§8 Valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt og afgøres ved simpel stemmeflertal.

§9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der afholdes, når formanden eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Generalforsamlingen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent.

§11 Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.

§12 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højest seks ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§13 I tilfælde af foreningens opløsning overdrages redskaber m.v. til de organisationer, foreningen har modtaget dem fra og i øvrigt efter foreningens bedste skøn. Eventuel kontant formue deponeres i fem år hos en af de i §3 nævnte organisationer. Såfremt foreningen herefter ikke genopstår, tilfalder midlerne idrætslige formål.

§14 Den samlede bestyrelse tegner foreningen udadtil. 

 

Vedtægterne er senest opdateret i §7: Antal medlemmer i bestyrelsen er ændret fra 7 til 5, som udskiftes med 3 hhv. 2 medlemmer hvert år.

Ændringen er enstemmig vedtaget på generalforsamlingen d. 2. April 2017.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Alderslyst Gymnastikforening | Resdal Bakke 23 | 8600 Silkeborg | CVR 29 22 76 83 | Bank: Reg. Nr. 5347 Konto Nr. 0242908