Om Foreningen » Vedtægter

Vedtægter for Alderslyst Gymnastikforening


§1 Foreningens navn er Alderslyst Gymnastikforening.

§2 Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke gymnastik, boldspil og anden idræt.
Desuden arbejdes i foreningen målrettet med aktiviteter for målgruppen ”ikke foreningsvante”.
Arbejdet foregår på to niveauer, - et aktivitets-niveau og et organiserings-niveau.


§3 Foreningen tilsluttes DGI og GymDanmark via DIF.

§4 Som medlem kan optages enhver, der vil godkende og rette sig efter foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan nægte optagelse eller udelukke medlemmer, såfremt der findes særlig anledning dertil.

§5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler, direkte til medlemmerne. 
Dagsorden, inklusive indkomne forslag, gøres tilgængelig for foreningens medlemmer ved opslag el. lign. mindst 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal, eller mindst 20 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt fremsætter krav herom. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.


§6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt
§7 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af min. 5, og max. 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, men er på valg skiftevis, således at halvdelen er på valg hvert år.
Det tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

Derudover vælges to suppleanter, hver for et år.
Desuden vælges to revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er på valg skiftevis, således at kun en er på valg hvert år. 
 
§8 Valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt nogen ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

§9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der afholdes, når formanden eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent.

§11 Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.

§12 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højest seks ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 

§13 I tilfælde af foreningens opløsning, overdrages redskaber m.v. til de organisationer, foreningen har modtaget dem fra, og i øvrigt efter foreningens bedste skøn. Eventuel kontant formue deponeres i fem år, hos en af de i §3 nævnte organisationer.
Såfremt foreningen herefter ikke genopstår, tilfalder midlerne idrætslige formål i Silkeborg kommune, og som er i overensstemmelse med nærværende forenings formålsparagraf.

§14 Foreningen tegnes udadtil af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden og kasserer skal indgå.

Dog kan formanden sammen med et bestyrelsesmedlem meddele prokura (fuldmagt).
 

Vedtægterne er senest ændret efter enstemmig vedtagelse på generalforsamlingen d. 8. april 2018.
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Alderslyst Gymnastikforening | Grøndalsvej 41, 8600 Silkeborg | CVR 29 22 76 83 | Bank: Reg. Nr. 5347 Konto Nr. 0242908